Stay on top of what's happening
CEEW Centre for Energy Finance’s publications
12 May, 2022
Shreyas Garg, Rishabh Jain
07 December, 2021
Vaibhav Pratap Singh, Meghna Nair, and Sangeeth Raja
18 November 2021
Vaibhav Pratap Singh, Gagan Sidhu
August 2021 | Report
Shreyas Garg, Rishabh Jain, Gagan Sidhu
July 2021 | Report
Vaibhav Pratap Singh, Nikhil Sharma
July 2021
Sidhartha Maheshwari, Meghna Nair
December 2020 | Report
Vaibhav Pratap Singh, Kanika Chawla, Saloni Jain
October 2020 | Report
Gagan Sidhu, Kashish Shah
August 2020 | Report
Rishabh Jain, Arjun Dutt, Kanika Chawla
July 2020 | Report
Vaibhav Pratap Singh, Arjun Dutt, Gagan Sidhu
July 2020 | Issue Brief
Arjun Dutt, Kanika Chawla
Quarter 2 2019-20 | Issue Brief
Nikhil Sharma
November 2019 | Issue Brief
Saloni Jain, Tanushree Garg, Rishabh Jain, Neeraj Kuldeep
September 2019 | Issue Brief
Kanika Chawla, Arunabha Ghosh
July 2019 | Issue Brief
Kanika Chawla, Manu Aggarwal
July 2019 | Policy Brief
Selna Saji, Neeraj Kuldeep, Akanksha Tyagi
July 2019 | Issue Brief
Manu Aggarwal, Kanika Chawla
July 2019 | Issue Brief
Neeraj Kuldeep
July 2019 | Report
Arjun Dutt, Kanika Chawla, Neeraj Kuldeep
July 2019 | Report
Selna Saji, Neeraj Kuldeep, Kanika Chawla
July 2019 | Report
Arjun Dutt, Lucila Arboleya, Barath Mahadevan
July 2019 | Policy Brief
Arjun Dutt, Manu Aggarwal, Kanika Chawla
June 2019 | Policy Brief
Sugandha Sumani Gopal
June 2019 | Report
Manu Aggarwal, Kanika Chawla
June 2019 | Report
Arjun Dutt, Abhinav Soman, Kanika Chawla, Neha Kumar, Sandeep Bhattacharya, Prashant Vaze
September 2018 | Report
Manu Aggarwal, Arjun Dutt
June 2018 | Issue Brief
Kanika Chawla, Manu Aggarwal, Anjali Viswamohanan, Arjun Dutt, Neeraj Kuldeep
January 2017 | Policy Brief
Neeraj Kuldeep, Anjali Viswamohanan
Subscribe to latest updates from
CEEW Centre for Energy Finance