Risks Reset
State Rating View All Top 10
Andaman & Nicobar
NA
Andhra Pradesh
2.9
Arunachal Pradesh
NA
Assam
3.0
Bihar
3.3
Chandigarh
NA
Chhattisgarh
2.8
Dadra & Nagar Haveli
NA
Daman & Diu
NA
Delhi
1.8
Goa
3.2
Gujarat
4.6
Haryana
3.8
Himachal Pradesh
2.4
Jammu & Kashmir
1.7
Jharkhand
1.9
Karnataka
2.6
Kerala
3.0
Lakshadweep
NA
Madhya Pradesh
3.5
Maharashtra
4.1
Manipur
NA
Meghalaya
NA
Mizoram
1.5
Nagaland
NA
Odisha
2.2
Puducherry
3.4
Punjab
3.7
Rajasthan
2.8
Sikkim
NA
Tamil Nadu
2.5
Telangana
2.7
Tripura
2.2
Uttar Pradesh
2.9
Uttarakhand
3.1
West Bengal
2.7